Giải câu 4 Bài 12: Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

 • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 58/SGK)

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong các nhóm sau:

a) CH3NH2, NH2-CH2-COOH, CH3COONa.

b) C6H5NH2, CH3-CH(NH2)-COOH, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH3-CHO.

Bài làm:

a) Lấy mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử.

 • Lấy từng giọt của mỗi mẫu thử nhỏ vào quỳ tím
  • Mẫu nào quỳ không chuyển màu là là NH2-CH2-COOH.
  • Hai mẫu còn lại làm quỳ tím hóa xanh là CH3NH2 và CH3COONa.

CH3NH2 + HOH ⇔ CH3NH3+ + OH

CH3COO + HOH ⇔ CH3COOH + OH

 • Dùng đũa thủy tinh nhúng vào dung dịch hai chất này rồi đưa lại gần miệng ống nghiệm chứa HCl đặc,
  • Mẫu nào có hiện tượng khói trắng là CH3NH2, còn lại là CH3COONa.

b) Lấy mỗi chất một ít làm mẩu thử.

 • Dùng Cu(OH)2, nhận biết glixerol vì tạo dung dịch xanh lam đặc trưng.
 • Dùng Cu(OH)2 đun nóng, nhận biết CH3CHO vì tạo kết tủa đỏ gạch.
 • Dùng nước brom để nhận biết C6H5NH2 vì tạo kết tủa trắng.
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021