Giải câu 5 Bài 42: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 180 SGK)

Có hỗn hợp gồm SO2, CO2 và H2. Hãy chứng minh trong hỗn hợp có mặt từng khí đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng .

Bài làm:

Cho hỗn hợp đi qua nước Brom, thấy nước brom bị nhạt màu chứng tỏ hỗn hợp có khí SO2:

SO2 + Br2 +2H2O → H2SO4 + 2 HBr

Dẫn khí đi ra sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo kết tủa trắng chứng tỏ hỗn hợp có khí CO2:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Dẫn khí đi ra sau phản ứng qua ống đựng CuO đun nóng thấy tạo ra Cu màu đỏ chứng tỏ có khí H2:

CuO + H2 →(to) Cu + H2O

Màu đen màu đỏ

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021