Giải câu 1 Bài 23: Luyện tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 103 SGK)

Bằng phương pháp nào có thể điều chế được Ag từ dung dịch AgNO3, điều chế Mg từ dung dịch MgCl2? Viết các phương trình hoá học.

Bài làm:

Có 3 cách để điều chế Ag từ dung dịch AgNO3

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

4AgNO3 + 2H2O →(đp) 4Ag + O2 + 4HNO3

2AgNO3 →(to) 2Ag + 2NO2 + O2

Điều chế Mg từ dung dịch MgCl2

MgCl2 →(đpnc) Mg + Cl2.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021