Cho các dung dịch: Glucozơ, glierol, fomanđehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 25 sgk hóa học 12

Cho các dung dịch: Glucozơ, glierol, fomanđehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên?

A. Cu(OH)2;
B. Dung dịch AgNO3 trong NH3;
C. Na kim loại;
D. Nước brom.

Bài làm:

Chọn đáp án A.

Cho Cu(OH)2/OH vào các dung dịch nhận biết được

  • Glucozơ và glixerol: glucozơ và glixerol hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam (nhóm I)
  • Formanđehit và etanol không có hiện tượng gì (nhóm II).

Đun nóng các dung dịch nhóm I và nhóm II.

  • Nếu dung dịch nào ở nhóm I xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch thì đó là dung dịch glucozơ, ở nhóm II là formanđehit.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021