Giải câu 5 Bài 20: Sự ăn mòn kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 95 SGK) Cho lá sắt vào

a) dung dịch H2SO4 loãng.

b) dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

Bài làm:

a) Cho lá sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, thấy khí thoát ra và bọt khí bám trên bề mặt thanh sắt; bọt khí bám trên bề mặt thanh sắt tăng dần làm giảm diện tích tiếp xúc giữa thanh sắt với dung dịch H2SO4 do đó khí thoát ra giảm dần và ngừng hẳn.

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

b) Khi cho lá sắt vào dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4, đầu tiên xảy ra phản ứng:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Cu tạo thành bám trên bề mặt thanh sắt được nhúng trong dung dịch H2SO4 loãng nên xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá học. Lá sắt bị ăn mòn dần, bọt khí H2 thoát ra ở Cu

  • Ở điện cực âm, Fe bị ăn mòn theo phản ứng:

Fe → Fe2+ + 2e

  • Ở điện cực dương, ion H+ của dung dịch H2SO4 nhận electron:

2H+ + 2e → H2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021