Giải câu 2 Bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 132 SGK )

Sục 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được là

A.10 gam.

B. 15 gam.

C. 20 gam.

D. 25 gam.

Bài làm:

nCO2 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

Ta thấy: 1 < nCO2 : nCa(OH)2 = 0,3:0,25 < 2

=>tạo ra hai muối và xảy ra hai phản ứng

Gọi số mol của CaCO3 và Ca(HCO3)2 lần lượt là x và y

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2

(mol) x x x

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

(mol) 2y y y

Ta có hệ phương trình: x + y = 0,25 và x + 2y = 0,3 => x = 0,2 (mol); y = 0,05 (mol)

=>mCaCO3 = 0,2.100 = 20 (gam).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021