Giải câu 4 Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 128 SGK )

Trong những chất sau, chất nào không có tính lưỡng tính?

A. Al(OH)3;

B. Al2O3;

C. ZnSO4;

D. NaHCO3.

Bài làm:

Đáp án C

Trong những chất trên, chất không có tính lưỡng tính là ZnSO4.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021