Giải câu 3 Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 128 SGK )

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nhôm là 1 kim loại lưỡng tính.

B. Al(OH)3 là một bazơ lưỡng tính.

C. Al2O3 là một oxit trung tính.

D. Al(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính.

Bài làm:

Đáp án D

A. Sai, Nhôm là 1 kim loại lưỡng tính.

B. Sai, Al(OH)3 là một bazơ lưỡng tính.

C. Sai, Al2O3 là một oxit trung tính.

D. Đúng, Al(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021