Giải câu 1 Bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 165 SGK)

Điền công thức hóa học của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau :

a) Fe + H2SO4 (đặc) →(to) SO2↑ + …

b) Fe + HNO3 (đặc) →(to) NO2↑ + …

c) Fe + HNO3 (loãng) → NO↑ + …

d) FeS2 + HNO3 → NO↑ + Fe2(SO4)3 + …

Bài làm:

a) 2Fe + 6H2SO4 (đặc) →(to) 3SO2↑ + Fe2(SO4)3 + 6H2O

b) Fe + 6HNO3 (đặc) →(to) 3NO2↑ + Fe(NO3)3 + 3H2O

c) Fe + 4HNO3 (loãng) → NO↑ + Fe(NO3)3 + H2O

d) 3FeS2 + 12HNO3 → 9NO↑ + Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + 6H2O

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021