Giải câu 4 Bài 14: Vật liệu polime

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 72 SGK)

Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp

a) PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen.

b) polibutadien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và stiren từ butan và etylbenzen.

Bài làm:

a) Điều chế PVC từ etilen

Hướng dẫn giải câu 4 bài 14: Vật liệu polime

Điều chế poli(vinyl axetat) từ etilen

Hướng dẫn giải câu 4 bài 14: Vật liệu polime

b) Điều chế polibutadien từ butan và etylbenzen

Hướng dẫn giải câu 4 bài 14: Vật liệu polime

Điều chế polime đồng trùng hợp giữa butadien và stiren từ butan và etylbenzen

Hướng dẫn giải câu 4 bài 14: Vật liệu polime

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021