Giải câu 6 Bài 14: Vật liệu polime

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 73 SGK)

Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua - S-S- ? Giả thiết rằng S đã thay thể cho H ở cầu metylen trong mạch cao su.

Bài làm:

Gọi số mắt xích isopren có chứa một cầu đisunfua là n.

=>%S = 64/ (68n + 64 - 2) = 2% => n = 46

Vậy 1 cầu lưu huỳnh cần khoảng 46 mắt xích isopren.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021