Giải câu 4 Bài 32: Hợp chất của sắt

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 145 SGK)

Hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Trong hỗn hợp A, mỗi oxit đều có 0,5 mol. Khối lượng của hỗn hợp A là

A.231 gam.

B.232 gam.

C.233 gam.

D. 234 gam.

Bài làm:

Đáp án B

Khối lượng của hỗn hợp A là 0,5.( 72 + 160 + 232) = 232 gam.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021