Giải câu 2 Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 88 SGK)

Tính chất hoá học cơ bản của kim loại là gì và vì sao kim loại lại có tính chất đó?

Bài làm:

Tính chất hoá học chung là tính khử do kim loại dễ cho e để đạt cấu hình bền của khí hiếm.

M → Mn+ +ne (1 ≤ n ≤ 3)

1. Tác dụng với phi kim

  • Tác dụng với clo: 2Fe + Cl2 →(to) 2FeCl3
  • Tác dụng với oxi: 4Al + O2 →(to) 2Al2O3
  • Tác dụng với lưu huỳnh: Hg + S →(to) HgS

Tác dụng với dung dịch axit

  • Dung dịch HCl, H2SO4 loãng : kim loại khử H+ thành H2

Ví dụ: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  • Dung dịch HNO3, H2SO4 đặc: kim loại khử N+5, S+6 xuống số oxi hóa thấp hơn

Ví dụ: 3Cu + HNO3 loãng → 3CuSO4 + 2NO↑ + 4H2O

Tác dụng với nước: kim loại nhóm IA và IIA

Ví dụ: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Tác dụng với dung dịch muối

  • Kim loại mạnh hơn khử ion kim loại yếu hơn trong muối thành kim loại tự do:

Ví dụ: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021