Giải câu 5 Bài 7 Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat

  • 1 Đánh giá

Câu 5:Trang 37 sgk hóa học 12

Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:

a) 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.
b) 1 kg mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.
c) 1 kg saccarozơ.
Giả thiết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Bài làm:

a) 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.

mtinh bột=80/100= 0,8 (kg)

162n kg 180n kg

0,8 kg x kg

→ x = (0,8.180n)/162n = 0,8889 (kg)

b) 1 kg mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.

mxenlulozơ= (0,8 . 180n)/162n = 0,5 (kg)

162n kg 180n kg

0,5 kg y kg

→ y = (0,8.180n)/162n = 0,556 (kg)

c) 1 kg saccarozơ.

342 kg 180 kg

1 kg z kg

→ z = 180/142 = 0,5263 (kg).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021