Giải câu 6 Bài 9 Amin

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 44- sgk hóa 12

a) Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin.
b) Tính khối lượng anilin có trong dung dịch A. Biết khi cho A tác dụng với nước brom thì thu được 6,6 gam kết tủa trắng.
Giả thiết rằng hiệu suất phản ứng của cả hai trường hợp trên là 100%.

Bài làm:

a) C6H5NH2 + 3 Br2 C6H2Br3NH2↓ + 3 HBr (1)

3 mol 330 gam

x mol 4,4 gam

=> x = 0,04:

Thể tích nước brom cần dùng là

VddBr2(3%)= (0,04 . 160 .100)/ (3.1.3) = 164,1 (ml).

b) C6H5NH2 + 3 Br2 → C6H2Br3NH2↓ + 3 HBr (2)

1 mol 330 gam

y mol 6,6 gam

=> y = 0,02;

Khối lượng anilin có trong A là

mC6H5NH2 = 0,02 . 93 = 1,86 (gam).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021