Giải câu 2 Bài 19: Hợp kim

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 91 SGK)

Để xác định hàm lượng của bạc trong hợp kim, người ta hoà tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric. Cho thêm dung dịch axit HCl dư vào dung dịch trên, thu được 0,398 gam kết tủa. Tính hàm lượng của bạc trong hợp kim.

Bài làm:

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O (1)

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 (2)

Từ phương trình (2) =>Kết tủa thu được chính là AgNO3

=>nAgCl = nAg = 0,389 / 143,5 = 0,00277 (mol)

Hàm lượng bạc trong hợp kim là:

%Ag = (0,00277.108 / 0,5) . 100% = 59,9%

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021