Giải câu 1 Bài 38: Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 166 SGK)

Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi sau :

 bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

Bài làm:

Cu + S →(to) CuS

3CuS + 14HNO3 → 3Cu(NO3)2 +3H2SO4 + 8NO + 4H2O

Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

CuCl2 →(đk : đpdd) Cu +Cl2.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021