Giải câu 1 Bài 42: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 180 SGK)

Trình bày cách nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+.

Bài làm:

Lấy ở mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử. Nhỏ từng giọt dung dịch Na2SO4 vào mẫu.

  • Mẫu nào xuất hiện kết tủa trắng là dung dịch chứa ion Ba2+.

Ba2+ + SO42- → BaSO4

  • Hai mẫu còn lại cho tác dụng với dung dịch NH3 dư, tạo ra kết tủa nâu đỏ là mẫu chứa ion Fe3+, tạo ra kết tủa màu xanh rồi tan trong dung dịch NH3 dư là ,mẫu chứa ion Cu2+.

Fe3+ + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3↓ + 3NH4+

Cu2+ + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2↓ + 2NH4+

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021