Giải câu 6 Bài 10 : Amino axit

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 48/SGK)

Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam este A thu được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O và 1,12 lít N2 (đo ở đktc).

Xác định công thức, viết công thức cấu tạo của A và B.

Bài làm:

A tỉ khối so với H2 là 44,5 => MA = 44,5 . 2 = 89 (g/mol)

Ta có: mC = (13,2.12)/44 = 3,6 (gam);

mH = (6,3 . 2)/18 = 0,7 (gam)

mN = (11,2 . 28)/22,4 = 1,4 (gam);

mO = 8,9 – (3,6 + 0,7 + 1,4) = 3,2 (gam)

Gọi CTPT của A là CxHyOzNt,

=> mC : mH : mO : mN = x : y : z : t = 3,6/12 : 0,7/1 : 3,2/16 : 1,4/14 = 0,3 : 0,7 : 0,2 : 0,1 = 3 : 7 : 2 : 1

=> CTĐG của A là (C3H7O2N)n ; MA = 89 g/mol => n = 1

Vậy CTPT của A là C3H7O2N

CTCT: H2N-CH2-COOCH3 (A) ; H2N-CH2-COOH (B).

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021