Giải câu 5 Bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 165 SGK)

Biết 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 0,2M. Khối lượng muối thu được là :

A. 3,6 gam.

B. 3,7 gam.

C. 3,8 gam.

D. 3,9 gam.

Bài làm:

Đáp án D

Ta có các oxit: MgO, FeO , CuO

Sau phản ứng các muối tạo thành: MgSO­4, FeSO4, CuSO4 .

Ta thấy : nO (của oxit) = nSO42− (của muối) = nH2SO4 = 0,2.0,1 = 0,02 mol.

=> mO = 16.0,02 = 0,32 (gam) ; mkim loại = 2,3 – 0,32 = 1,98 (gam).

mmuối = mkim loại + mSO42− = 1,98 + 96.0,02 = 3,9 (gam).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021