Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu:

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 186 SGK)

Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu:

bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Nhiên liệu được coi là sạch, ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là

A. củi, gỗ, than cốc.

B. than đá. xăng dầu.

C. xăng, dầu.

D. khí thiên nhiên.

Bài làm:

Đáp án D

Nhiên liệu được coi là sạch, ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là khí thiên nhiên.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021