Giải câu 1 Bài 33: Hợp kim của sắt

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 151 SGK)

Nêu những phản ứng chính xảy ra trong lò cao.

Bài làm:

  • Phản ứng tạo chất khử CO.

C + O2 →(to) CO2

CO2 + C →(to) 2CO

  • Phản ứng khử sắt oxit

3Fe2O3 + CO →(to) 2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO →(to) 3FeO + CO2

FeO + CO →(to) Fe + CO2

  • Phản ứng tạo xỉ.

CaCO3 →(to) CaO + CO2

CaO + SiO2 →(to) CaSiO3.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021