Giải câu 3 bài 2: Lipit

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 11 sgk hóa học 12

Trong thành phần của một số loại sơn có Trieste của glixerol với axit linoleic C17H31COOH và axit linoleic C1729COOH. Viết công thức cấu tạo thu gọn của các Trieste có thể có của hai axit trên với glixerol.

Bài làm:

Câu 3

Công thức Trieste : (C17H31COO)xC3H5(C17H29COO)y

Với x + y = 3 và có đồng phân vị trí.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021