Giải câu 5 bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 16 sgk hóa học 12

Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quá trình nấu xà phòng) để sản xuất được 1 tấn xà phòng chứa 72% khối lượng natri stearat.

Bài làm:

Câu 5:

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH -> 3 C17H35COONa + C3H5(OH)3

x kg 720 kg

=> x = 698,04 kg.

Khối lượng của natri stearat 750kg => khối lượng của stearin: [(720/306)/3].890 = 698, 04(kg)

=>Khối lượng chất béo cần dùng là 698,04/0,89 = 784 (kg)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021