Giải câu 2 Bài 11 Peptit và protein

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 55/SGK)

Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng ?

A. NaOH;

B. AgNO3/NH3;

C. Cu(OH)2;

D. HNO3.

Bài làm:

Đáp án C

Dùng Cu(OH)2 /OH- làm thuốc thử

  • Mẫu nào kết tủa tan có màu xanh lam sau đó đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch là glucozơ.
  • Mẫu nào kết tủa tan có màu xanh lam , đun nóng không có hiện tượng là glixerol.
  • Mẫu có hiện tượng gì là etanol.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021