Giải câu 1 Bài 34: Crom và hợp chất của crom

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 155 SGK)

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển hóa sau:

Cr → Cr2O3 → Cr2(SO4)3 → Cr(OH)3 → Cr2O3

Bài làm:

(1) 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3

(2) Cr2O3 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + H2O

(3) Cr2(SO4)3 + 6NaOH → 2Cr(OH)3 + 3Na2SO4

(4) 2Cr(OH)3 → Cr2O3 + 3H2O

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021