Giải câu 3 Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 174 SGK)

Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+ nồng độ khoảng 0,1 M. Bằng cách dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa

A. dung dịch chứa ion: NH4+

B. hai dung dịch chứa ion: NH4+ và Al3+

C. ba dung dịch chứa ion: NH4+ , Fe3+ và Al3+

D. năm dung dịch chứa ion: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+

Bài làm:

Đáp án D

Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+ nồng độ khoảng 0,1 M. Bằng cách dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa năm dung dịch chứa ion: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+.

NH4+: tạo khí NH3 làm xanh quỳ tím ẩm.

Mg2+: tạo Mg(OH)2 kết tủa màu trắng.

Fe3+: tạo kết tủa Fe(OH)2 màu trắng xanh để một thời gian hóa thành Fe(OH)3 màu nâu.

Al3+: tạo kết tủa trắng keo Al(OH)3 sau đó tan dần cho đến hết.

Na+: không có hiện tượng gì.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021