Giải câu 3 Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 119 SGK)

Cho 2,84 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 672 ml khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của 2 muối (CaCO3, MgCO3) trong hỗn hợp là

A. 35,2% và 64,8%.

B. 70,4% và 29,6%.

C. 85,49% và 14,51%.

D. 17,6% và 82,4%.

Bài làm:

Đáp án B

nCO2 = 0,672 / 22,4 = 0,03 (mol)

Gọi số mol của CaCO3 và MgCO3 trong hỗn hợp ban đầu lần lượt x và y (mol)

=> 100x + 84y = 2,84

PTHH

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

Từ 2 phương trình hóa học => nCO2 = x + y = 0,03 => x = 0,02; y = 0,01

Phần trăm theo khối lượng trong hỗn hợp đầu là:

%CaCO3 = (0,02.100 / 2,84).100% =70,4%

%MgCO3 = 100% - 70,4% = 29,6%

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021