Giải câu 4 Bài 7 Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 37 sgk hóa học 12

Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ, nếu hiệu quất của quá trình sản xuất là 75%?

Bài làm:

Thức tế trong 1 tấn tinh bột có:

m tinh bột = (1000.80)/10 = 800 (kg)

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6.

162n kg 180n kg

800kg x kg.

=> x = (800.180n)/162n = 666,67 (kg).

Khối lượng glucozơ sản xuất được là : 666,67kg

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021