Giải câu 1 Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 158 SGK)

Cấu hình electron của Cu2+

A. [Ar]3d7.

B. [Ar]3d8.

C. [Ar]3d9.

D. [Ar]3d10.

Bài làm:

Đáp án C

Cấu hình electron của Cu2+ là [Ar]3d9.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021