Giải câu 2 Bài 10 : Amino axit

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 48/SGK)

Có ba chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2.

Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cẩn dùng thuốc thử nào sau đây ?

A. NaOH.

B. HCl.

C. CH3OH/HCl.

D. Quỳ tím.

Bài làm:

Đáp án D

Nhỏ vài giọt mẫu chất vào quỳ tím

Mẫu làm quỳ tím chuyển đỏ: CH3CH2COOH

Mẫu làm quỳ tím chuyển xanh: CH3[CH2]3NH2

Mẫu làm quỳ tím không chuyển màu:H2NCH2COOH

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021