Giải câu 6 Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 89 SGK)

Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M. Khuấy kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 33,95 gam

B. 35,20 gam

C. 39,35 gam

D. 35,39 gam

Bài làm:

Đáp án B

Gọi số mol Fe là x => số mol Al là 2x

=> 56x + 27.2x = 5,5 => x = 0,05

=>nFe = 0,05 mol và nAl = 0,1 mol

Ta có: nAgNO3 = 0,3.1 = 0,3 (mol)

=>Ag chỉ phản ứng với nhôm

Al + 3Ag+ → Al3+ + 3Ag

(mol) 0,1 0,3 0,3

Vậy chất rắn thu được gồm Fe và Ag; m = 0,05.56 + 108.0,3 = 35,2 (gam).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021