Giải câu 4 Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 174 SGK)

Có 2 dung dịch riêng rẽ chứa các anion: NO3-, CO32-. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết phương trình hóa học.

Bài làm:

Lấy mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử. Nhỏ dung dịch HCl vào từ mẫu thử

  • Mẫu nào không có hiện tương gì ta cho thêm một lá đồng rồi đun nóng, khi có màu nâu đỏ thoát ra chứng tỏ dung dịch có ion chứa ion NO3-.
  • Mẫu nào thấy sủi bọt là dung dịch có chứa ion CO32-.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021