Giải câu 3 Bài 21: Điều chế kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 98 SGK)

Một loại quặng sắt chứa 80% Fe2O3, 10% SiO2 và một số tạp chất khác không chứa Fe và Si. Hàm lượng các nguyên tố Fe và Si trong quặng này là

A. 56% Fe và 4,7% Si.

B. 54% Fe và 3,7% Si.

C. 53% Fe và 2,7% Si.

D. 52% Fe và 4,7% Si.

Bài làm:

Đáp án A

%Fe trong Fe2O3 là: (56.2/160) . 100% = 70%

=>%Fe trong quặng là: 70%.80% = 56%

%Si trong SiO2 là: (28/ 60) . 100% = 46,67%

=>%Si trong quặng là: 10%. 46,67% = 4,7%

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021