Giải bài 38 hóa học 12: Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Cấu hình electron

  • Cr : [Ar] 3d54s1
  • Trong hợp chất, crom thể hiện số oxi hóa từ +1 đến +6.
  • Cu : [Ar] 3d104s1
  • Trong hợp chất, đồng thể hiện số oxi hóa +1 và +2.

2. Tính chất

  • Crom là kim loại hoạt động hóa học yếu hơn Zn và mạnh hơn Fe, tác dụng với nhiều đơn chất và hợp chất.
  • Đồng là kim loại hoạt động yếu. Đứng sau H trong dãy điện hóa học nên không khử được ion H+ của các dung dịch HCl và H2SO4 loãng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 166 SGK)

Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi sau :

 bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 166 SGK)

Khi cho 100 gam hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dich NaOH thu được 6,72 lít khí. Lấy phần rắn không tan cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl (khi không có không khí) thu được 38,08 lít khí. Các thể tích khí đo ở đktc. Xác định các thành phần % khối lượng của hợp kim.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. (Trang 166 SGK)

Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Gia trị của V là

A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 4,48 lít.

D. 3,36 lít.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. (Trang 167 SGK)

Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M, thu được 4,48 lít khí NO duy nhất (đktc).

Hiệu suất của phản ứng khử CuO là

A. 70%.

B. 75%.

C. 80%.

D. 85%.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. (Trang 167 SGK)

Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch , sấy khô thì thấy khối lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là

A. 9,3 gam.

B. 9,4 gam.

C. 9,5 gam.

D. 9,6 gam.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6. (Trang 166 SGK)

Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng để giải phóng khí nào sau đây?

A. NO2.

B. NO.

C. N2O.

D. NH3.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 12 bài 38: Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng (P2)


  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021