Giải câu 3 Bài 38: Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 166 SGK)

Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Gia trị của V là

A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 4,48 lít.

D. 3,36 lít.

Bài làm:

Đáp án D

Trong hỗn hợp đồng chiếm 43,24% => mCu = 14,8.43,24% = 6,4 (gam).
=> mFe = 14,8 – 6,4 = 8,4 (gam).

Chỉ có Fe tác dụng với HCl

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

=>nH2=nFe=8,4/56 = 0,15 => V = 0,15.22,4 = 3,36 (lít)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021