Giải câu 5 bài Este

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 7 sgk hóa học 12

Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và bazơ khác nhau ở điểm nào ?

Bài làm:

Câu 5:

-Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit: tạo ra axit, ancol, và phản ứng thuận nghịch.

-Trong môi trường bazơ : tạo ra muối của axit, ancol và là phản ứng không thuận nghịch.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021