Giải câu 5 Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 128 SGK )

Cho một lượng hỗn hợp Mg – Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít H2. Mặt khác, cho lượng hỗn hợp như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 lít H2. Các thể tích khí đều đo ở đktc.

Tính khối lượng của mỗi kim loại có trong lượng hỗn hợp đã dùng.

Bài làm:

Khi cho hỗn hợp Mg – Al tác dụng với NaOH chỉ có Al tác dụng:

PTHH: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

(mol) 0,2 ⟵ 6,72/22,4 = 0,3

Khi cho hỗn hợp Mg – Al tác dụng với HCl cả hai kim loại tác dụng: nH2 = 8,96/22,4 = 0,4 (mol)

PTHH:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

(mol) 0,2 → 0,3

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

(mol) 0,1 ⟵ 0,1

=> mMg = 21.0,1 = 2,4 (g);

mAl = 27.0,2 = 5,4 (g).

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021