Giải câu 5 bài 2: Lipit

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 11 sgk hóa học 12

Tổng số miligam KOH dùng để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa của chất béo. Tính chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 chứa tristearoylglixerol còn lẫn một lượng axit stearic.

Bài làm:

Câu 5:

Khối lượng KOH cần dùng để trung hòa axit là 0,07 gam

=>nKOH = 0,07/56 = 0,125.10-3 (mol)

Khối lượng C17H35COOH trong 1 gam chất béo là :

0,125.10-3.284 = 35,5.10-3 (gam)

Số mol tristearoyglixerol trong 1 gam chất béo:

(1 – 35,5.103)/890 = 1,0837.10-3 (mol)

=>nKOH = 3.1,0837.10-3 (mol) ; mKOH = 3.1,0837.10-3.56.1000 = 182 (mg)

Chỉ số xà phòng hóa : 182 + 7 = 189.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021