Giải câu 2 bài Este

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 7 sgk hóa học 12

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5.

Bài làm:

Câu 2

Chọn đáp án C

Giải thích: Có 4 đồng phân

CH3 – CH2 – COO – CH3 CH2 – COO – CH2 – CH3

HCOO – CH2 – CH2 – CH3

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021