Giải câu 4 Bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 134 SGK)

Chỉ dùng thêm 1 hóa chất, hãy phân biệt các chất trong những dãy sau và viết phương trình hóa học để giải thích.

a) Các kim loại: Al, Ca, Na.

b) Các dung dịch: NaCl, CaCl2, AlCl3.

c) Các chất bột: CaO, MgO, Al2O3.

Bài làm:

a) Lấy từng kim loại cho tác dụng với nước.

Na tác dụng với nước mãnh liệt tạo thành dung dịch trong suốt.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ca tan trong nước tạo dung dịch vẩn đục do Ca(OH)2 ít tan ;

Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2

Mg, Al không tan.

Cho dung dịch NaOH vừa thu được vào Mg, Al, kim loại tan là Al, còn lại là Mg.

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

b) Cho dung dịch NaOH tác dụng lần lượt với tùng muối.

Dung dịch nào thấy tạo kết tủa vẩn đục là dung dịch CaCl2;

2NaOH + CaCl2 → Ca(OH)2 + 2NaCl

Dung dịch tạo kết tủa trắng keo sau đó tan khi cho dư NaOH là dung dịch AlCl3, còn lại là dung dịch NaCl.

3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

c) Hòa tan lần lượt các loại bột vào trong nước.

Chất nào tan trong nước tạo dung dịch vẩn đục là CaO. CaO + H2O → Ca(OH)2

Lọc bỏ kết tủa và cho dung dịch Ca(OH)2 vào 2 chất còn lại, chất nào tan là Al2O3; không tan là MgO.

Al2O3 + 2OH- → 2AlO2- + H2O

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021