Giải câu 5 Bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 134 SGK)

Viết phương trình hóa học để giải thích các hiện tượng xảy ra khi

a) cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

b) cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3.

c) cho từ từ dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH và ngược lại.

d) sục từ từ đến dư khi CO2 vào dung dịch NaAlO2.

e) cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2.

Bài làm:

a) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

3NH3 + 3H2O + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

b) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3

3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH (dư) → NaAlO2 + 2H2O

c) Cho từ từ dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH

Al2(SO4)3 + 8NaOH → 2NaAlO2 + 3Na2SO4 + 4H2O

Al2(SO4)3 + 6NaOH → Al(OH)3↓ + 3Na2SO4

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Al2(SO4)3

Al2(SO4)3 + 6NaOH → Al(OH)3↓ + 3Na2SO4

Al(OH)3↓ + NaOH (dư) → NaAlO2 + 2H2O.

d) Sục từ từ đến dư khi CO2 vào dung dịch NaAlO2.

CO2 + 2H2O + NaAlO2 → Al(OH)3↓ + NaHCO3

e) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2.

HCl + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3 + NaCl

Al(OH)3 + 3HCl (dư) → AlCl3 + 3H2O.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021