Giải câu 4 Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 111 SGK)

Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân ?

A. LiCl.

B.NaNO3

C.KHCO3.

D. KBr.

Bài làm:

Đáp án C

Trong các muối trên, muối dễ bị nhiệt phân là KHCO3

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021