Giải câu 6 bài 5: Glucozơ

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 25 sgk hóa học 12

Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chưa 36 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Tính khối lượng bạc đa sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng bạc nitrat cần dùng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Bài làm:

nC6H12O6 = 36/180 = 0,2 (mol)

=>mAgNO3 = 0,4 . 170 = 68 (gam)

mAg = 0,4 . a08 = 43,2 (gam)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021