Giải câu 4 Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 82 SGK)

Mạng tinh thể kim loại loại gồm có

A. nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân.

B. nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do.

C. nguyên tử kim loại và các electron độc thân.

D. ion kim loại và các electron độc thân.

Bài làm:

Đáp án B

Mạng tinh thể kim loại loại gồm có nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021