Giải câu 1 Bài 13: Đại cương về polime

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 64 SGK)

Cho các polime: polietilen, xenlulozo, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutadien. Dãy các polime tổng hợp là

A. polietilen, xenlulozo, nilon-6, nilon-6,6.

B. polietilen, polibutadien, nilon-6,nilon-6,6.

C. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.

D. polietilen, nilon-6,6, xenlulozơ.

Bài làm:

Đáp án B

Polime tổng hợp là polime do con người tổng hợp.

=>Các polime tổng hợp là polietilen, polibutadien, nilon-6,nilon-6,6

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021