Giải câu 5 Bài 15: Luyện tập Polime và vật liệu polime

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 77 SGK)

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

  • Stiren polistiren.
  • Axit ω- aminoenantoic (H2-[CH2]6- COOH) polienantamit (nilon - 7)

b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn monome mỗi loại, biết rằng hiệu suất của cả hai quá trình điều chế trên là 90 %.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 5 bài 15: Luyện tập: polime và vật liệu polime

nH2N-[CH2]6 – COOH → (NH- [CH2]6 - CO)n + nH2O (2)

b) Từ (1),thực tế khối lượng stiren cần để điều chế 1 tấn polistiren cần:

mstiren = 1 / 90% = 1,11 (tấn)

Tư (2), theo lý thuyết khối lượng H2N-[CH2]6 – COOH cần để điều chế 1 tần nilon – 7 là:

1.145 /127 = 1,14 (tấn)

vì H = 90 % nên m ω – aminotoic = 1,14/ 90% = 1, 27 (tấn)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021