Giải câu 4 bài 4 Luyện tập: Este và chất béo

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 18 sgk hóa học 12

Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A.

b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH khi đến phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A.

Bài làm:

Câu 4:

Vì A là este no, đơn chức nên có công thức phân tử là CH2nO2.

Ta có : nA = nO2 = 3,2/32 =0,1 (mol)

⇒ MA = 74 g/mol =>14n+32 = 74 => n = 3.

⇒ Công thức phân tử của A là C3H6O2.

b)

nRCOONa = 0,1 (mol) => MRCOONa = 68 g/mol =>R là H

Công thức cấu tạo của A là HCOOC2H5 (etyl fomat).

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021