Giải câu 2 Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 128 SGK )

Có 2 lọ không ghi nhãn đựng dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH. Không dùng thêm chất nào khác, làm thế nào để nhận biết mỗi chất?

Bài làm:

Lấy ở mỗi lọ một ít làm mẫu thử cho vào 2 uống nghiệm rồi đánh số.

  • Lấy dung dịch ở ông thứ nhất nhỏ dần dần vào ống thứ hai nếu sau một lát thấy có kết tủa, kết tủa tăng dần thì ống thứ nhất đựng dung dịch AlCl3 còn ống thứ hai đựng dung dịch NaOH.
  • Ngược lại, nếu thấy mới đầu kết tủa, sau đó kết tủa tan dần thì ống nghiệm thứ nhất đựng dung dịch NaOH, ống nghiệm thứ hai đựng dung dịch AlCl3.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021