Giải câu 3 Bài 33: Hợp kim của sắt

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 151 SGK)

Một loại quặng chứa sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất. Hòa tan quặng này trong dung dịch HNO3 thấy có khí màu nâu bay ra, dung dịch thu được cho tác dụng với BaCl2 có thấy kết tủa màu trắng (không tan trong axit mạnh). Loại quặng đó là

A. xiđêrit.

B. hematit.

C. manhetit .

D. pirit sắt.

Bài làm:

Đáp án D

Hòa tan quặng này trong dung dịch HNO3 thấy có khí màu nâu bay ra => trong quặng có Fe (II)

Mặt khác dung dịch thu được cho tác dụng với BaCl2 có thấy kết tủa màu trắng (không tan trong axit mạnh) => kết tủa đó là BaSO4 =>trong quặng có S

=>Quặng đó là pirit (FeS2)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021